خریدار صیفی جات

تولیدکنندگان صیفی که قصد دارند با بازرگانی سبزینو، بعنوان خریدار صیفی جات صادراتی قرارداد همکاری تنظیم نمایند، جهت تسریع در روند بازدید کارشناس شرکت از محصولات خود، می بایست این فرم را تکمیل کنند. 

خریدار صیفی جات